kurs stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Na podstawie Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk na statkach, minimalnego składu załogi statków na śródlądowych drogach wodnych, przeprowadzania egzaminu i sposobu działania komisji egzaminacyjnych został wyznaczony zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego młodszego stermotorzysty i stermotorzysty żeglugi śródlądowej, który obejmuje:

A. Wymagana wiedza teoretyczna

 1. Budowa statku, jego wyposażenie i właściwości manewrowe:
  1) podstawowe wiadomości o rodzajach i budowie małych statków żeglugi śródlądowej; materiały konstrukcyjne kadłuba, jego podstawowe elementy konstrukcyjne, parametry kadłuba, parametry statku;
  2) właściwości manewrowe małego statku, wybrane zagadnienia z teorii prowadzenia statku; wypór i wyporność, nośność, środek ciężkości i wyporu, pływalność i stateczność; pędniki i ich rodzaje; zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku ‒ opływ kadłuba, ruch falowy, strumień zaśrubowy, prąd nadążający; wpływ akwenu i rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem, zjawisko przyssawania, wpływ wiatru i prądu wody na statek i jego manewry;
  3) wyposażenie statku i jego kadłuba.
 2. Silniki spalinowe i mechanizmy pomocnicze:

  1) ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych: rodzaje silników stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej, rola mechanizmów pomocniczych;
  2) instalacje maszynowe i zbiorniki na małych statkach; źródła energii.

 3. Znajomość przepisów i zarys locji śródlądowej:

  1) przepisy z zakresu żeglugi śródlądowej ‒ oznakowanie statków, znaki i sygnały optyczne i akustyczne, oznakowanie szlaku żeglownego ‒ rodzaje i znaczenie znaków żeglugowych, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych, budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną; zasady prawa drogi; dokumenty na statku; wypadki żeglugowe;
  2) przepisy bhp, sanitarne oraz w zakresie ochrony środowiska dotyczące małych statków;
  3) ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym ‒ zarys locji śródlądowej.

B. Wymagane wiedza i umiejętności praktyczne
1. Uruchamianie oraz obsługa silnika i mechanizmów pomocniczych.
2. Usuwanie drobnych uszkodzeń.
3. Samodzielne manewrowanie małym statkiem.
4. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
5. Manewry ratownicze małym statkiem.
6. Obsługa wyposażenia ratunkowego i przeciwpożarowego.

Kurs realizowany na życzenie w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych w wymiarze dwudniowym.

Cena za szkolenie ustalana indywidualnie.